درخواست اصلاح

شغل‌

از دانشنامه ویکیدا
(تغییرمسیر از حرفه)

شُغل یا پیشه یا حرفه به فعالیت منظمی است که در ازای دریافت پول انجام می‌شود. افراد غالبا یک شغل را با دانش آموزی، داوطلبی، یا شروع کسب‌وکار آغاز می‌کند.

دو فرد با شغل گلکاری
دو فرد با شغل گلکاری

مدت‌زمان یک شغل می‌تواند از یک ساعت (درمورد کارهای خاص) تا کل تمام طول عمر به درازا بکشد. اگر فردی برای نوع مشخصی از شغل تربیت شده‌ باشد، بدان حرفه یا پیشه می‌گویند. مجموعهٔ شغل‌های هر فرد در طول زندگی، سوابق شغلیِ او را تشکیل می‌دهد.

شغل علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی در رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرد نیز بسیار موثر است.

انواع شغل

شغل به دسته‌های گوناگونی از فعالیت‌ها گفته می‌شود. برخی از شغل‌ها فزیکی و برخی از آنها فکری هستند. امروزه انوع گونه‌های جدید شغل بیشتر به سمت اشتغال‌های غیر فزیکی و بیشتر فعالیت‌های فکری تبدیل شده اند.