درخواست اصلاح

رأی‌گیری

از دانشنامه ویکیدا

رأی‌گیری روشی برای تصمیم‌گیری یا بیان دیدگاه یک گروه یا دسته رأی‌دهنده است که معمولاً پس از بحث، مناظره یا کارزار سیاسی انجام می‌شود. در نظام‌های دموکراسی، مقامات بالا از طریق رأی‌گیری انتخاب می‌شوند. یکی از مراحل بسیار مهم انتخابات، عمل رأی‌گیری است که توسط مسئولان اجرای انتخابات صورت می‌گیرد. امروزه با توجه به پیشرفت وسایل ارتباطی و سهولت ارتباطات تلفنی و تلگرافی و ایجاد راه‌های مختلف بین مرکز و نقاط دورافتاده، امکان برگزاری رأی‌گیری‌ها در یک روز معین و در ساعات محدودتر فراهم شده است. این تحول، خود باعث شده که با امکانات بیشتری بتوان انواع تقلبات از جمله جابه‌جایی رأی‌دهنده از حوزه‌ای به حوزه دیگر را کنترل کرد.