درخواست اصلاح

سکته

از دانشنامه ویکیدا

سکته ممکن است به یکی از عناوین زیر اشاره داشته باشد:

ابهام‌زدایی

ابهام‌زدایی: برگه‌های ابهام زدایی عناوین مرتبط با عبارتی مشخص که هرکدام به عنوانی متفاوت اشاره دارند را در خود جای داده است.

' ممکن است به یکی از عناوین زیر اشاره داشته باشد: