درخواست اصلاح

شرکت

از دانشنامه ویکیدا

شرکت به معنی یک ایجاد یک شخص حقوقی به منظور انجام فعالیت های اقتصادی است. شرکت ها شامل حداقل شامل دو شخص حقیقی و یا دو نفر هستند. برای ثبت شرکت نیاز به هیئت موسس هست که حداقل شامل 2 نفر شخصیت حقیقی می‌شود. هیئت موسس میتوانند به عنوان هیئت مدیره نیز نقش ایفا کنند. از طرفی هر شرکت نیاز به یک مدیر عامل نیز دارد که مدیر عامل میتواند از اعضای هیئت مدیره یا از خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود.

انواع شرکت تجاری

به‌طور کلی در قانون تجارت هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد.

  1. شرکت سهامی (شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)
  2. شرکت با مسئولیت محدود
  3. شرکت تضامنی
  4. شرکت مختلط غیر سهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

سهام داران شرکت

به اعضایِ شرکت در شرکت‌های سهامی و تعاونی، سهامدار گفته می‌شود. اعضایِ شرکت، مالکان دارایی آن شناخته نمی‌شوند، بلکه صرفاً به نسبت سهام خود، دارای حقوقی نسبت به شرکت خواهند بود. سهام‌دار نسبت به شرکت حقوق و تعهداتی دارد. میزان این مسئولیت بسته به نوع شرکت متفاوت است.

هیئت مدیره شرکت

هیئت مدیره ‌هیئتی حداقل 2 نفره است که کار اداره شرکت را بر عهده دارد. اعضای هیئت مدیره الزاماً نباید سهام‌دار شرکت باشند. مدیر عامل توسط هیئت مدیره عزل و نصب می‌شود.

مدیر عامل شرکت

مدیر عامل شخصی است که از طرف هیئت مدیره انتخاب شده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده دارد.