درخواست اصلاح

مجلس شورای ملی

از دانشنامه ویکیدا

مجلس شورای ملی اولین بار همزمان با جنبش مشروطه و بر اساس قانون اساسی ایران تشکیل شد. مجلس شورای ملی پارلمان ایران بود که در سال‌های ابتدایی با نام «دارالظفر» یا «عدل مظفر» نیز یاد می‌شده. علت این نام‌گذاری‌ها، ادای احترام به فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه بود.

تصویری از صحن مجلس شورای ملی
تصویری از صحن مجلس شورای ملی

اولین جلسه مجلس شورای ملی در دوره اول آن، در تاریخ ۱۴ مهر ۱۲۸۵ در کاخ گلستان تشکیل شد. این جلسه در حضور مظفرالدین شاه قاجار برگزار شد و جلسات بعدی آن خانه‌ای در میدان بهارستان تشکیل می‌شد.

از سال1285 که فرمان مشروطیت صادر شد، تا پیش از انقلاب اسلامی در بهمن 1357، مجلس شورای ملی 24 دوره را گذراند. پس از انقلاب اسلامی، مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد.