درخواست اصلاح

مولکول

از دانشنامه ویکیدا

مولکول به کوچکترین واحدی از یک ماده می‌گویند که از دو یا چند اتم تشکیل شده باشد. به عبارت دیگر، کوچکترین واحد از یک ماده خالص که دارای ترکیب و خواص شیمیایی یکسان با آن ماده باشد، مولکول نام دارد.

مولکول
مولکول

خاصیت ماده

تقسیمِ نمونه‌ای از یک ماده به قطعات کوچکتر، تغییری در خواص شیمیایی آن صورت نمی‌دهد. این شرایط تا زمانی برقرار است که با تقسیم ماده و کوچکتر کردن آن، به مولکول آن ماده برسیم. بعد از این مرحله، کوچکتر کردن و تقسیم مولکول، ما را به موادی می‌رساند که دیگر خواص ماده قبل را ندارند. در این شرایط، پیوندهای شیمیایی نگهدارند‌ه اتم‌ها شکسته می‌شوند.[۱]

انواع ملکول

به مولکول هایی که در آن‌ها دو اتم با یکدیگر پیوند تشکیل داده باشند، مولکول دواتمی می‌گویند. اگر این دو اتم مانند «مولکول اکسیژن» (O2) یکسان باشند، «مولکول دواتمی جورهسته» (Homonuclear Diatomic Molcule) را تشکیل می‌دهند اما اگر این دو اتم با یکدیگر متفاوت باشند - مانند مولکول مونو اکسید کربن (CO) - به آن «مولکول دو اتمی ناجورهسته» (Heteronuclear Diatomic Molecule) می‌گویند.

مولکول‌هایی که بیش از دو اتم را شامل می‌شوند موسوم به «مولکول چند اتمی» (Poly Atomic Molecule) هستند. کربن دی‌اکسید (CO2) و آب (H2O) را می‌توان به عنوان مولکول‌های چند اتمی در نظر گرفت. موادی نیز وجود دارند که متشکل از هزاران هزار اجزای اتمی هستند. به این مواد «پلیمر» (Polymer) می‌گویند.

منابع

  1. <مولکول چیست؟ — به زبان ساده>، یاد شده در 19 فروردین 1402