درخواست اصلاح

میلیون

از دانشنامه ویکیدا

میلیون واژه‌ای با ریشه فرانسوی است که امروزه میلیون یکی از رده‌های شمارش اعداد، پول و... است که معادل هزار هزار است.

یک میلیون نوشته شده به صورت عددی
یک میلیون نوشته شده به صورت عددی

میلیون یکی عدد نیز می‌باشد که از بعد از عدد نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه (999999) شروع می‌شود.

واژه شناسی

واژه میلیون ریشه فرانسوی دارد. گاه در محاورات روزمره ممکن است به صورت ملیون ادا شود اما املای صحیح آن میلیون است.

مترادف: هزارهزار

معادل انگلیسی: million

معانی و کاربردهای مختلف میلیون در ادامه توضیح داده شده است:

بر اساس لغت‌نامه دهخدا

میلیون. [ یُن ْ ] ( فرانسوی ، عدد، ص ، اِ ) ملیون. هزارهزار. دو کرور.

بر اساس فرهنگ فارسی

هزارهزار، دوکرور

بر اساس فرهنگ معین

[ فر. ] = ملیون : هزار هزار (۱٠٠٠٠٠٠ ).

بر اساس فرهنگ عمید

عدی معادل هزارهزار، دو کرور.