درخواست اصلاح

کشتی (ابهام زدایی)

از دانشنامه ویکیدا
(تغییرمسیر از کشتی)

کشتی ممکن است به یکی از عناوین زیر اشاره داشته باشد:

ابهام‌زدایی

کشتی (ورزش)

کشتی (شناور)

ابهام‌زدایی: برگه‌های ابهام زدایی عناوین مرتبط با عبارتی مشخص که هرکدام به عنوانی متفاوت اشاره دارند را در خود جای داده است.