درخواست اصلاح

انرژی

از دانشنامه ویکیدا

انرژی یا کارمایه یک واحد کمی است که به یک ماشین یا بدن انسان منتقل می‌شود و در انجام کار و به شکل گرما و نور قابل تشخیص است. واحد اندازه‌گیری انرژی در سیستم بین المللی واحد ژول (J) است.

انرژی کشسانی ذخیره شده در فنر کشیده شده
انرژی کشسانی ذخیره شده در فنر کشیده شده

در علم فیزیک، انرژی را می ‌توانیم به عنوان «کار ذخیره شده» یا «توانایی انجام کار» نیز تعریف کنیم. به زبان ساده هرگاه کاری انجام می‌شود با تبدیل انرژی از شکلی به شکل دیگر این اتفاق افتاده است.

انواع

انرژی در شکل‌ها و انواع گوناگون وجود دارد. طبق نظریه‌ی نسبیت مجموع «جرم و انرژی» پایدار و تغییرناپذیر است (و آن را قانون پایستگی انرژی می‌نامند)؛ بدین معنا که انرژی از شکلی به شکل دیگر یا به جرم تبدیل شود ولی هرگز تولید یا نابود نمی‌شود.

نوع انرژی توضیحات
انرژی مکانیکی انرژی ماکروسکوپیک منسوب به یک سامانه که مجموع انرژی پتانسیل و جنبشی است
انرژی الکتریکی انرژی پتانسیل ناشی از میدان‌های الکتریکی
انرژی مغناطیسی انرژی پتانسیل ناشی از میدان‌های مغناطیسی
انرژی گرانشی انرژی پتانسیل ناشی از میدان‌های گرانشی
انرژی شیمیایی انرژی پتانسیل ناشی از پیوندهای شیمیایی
انرژی گرمایی انرژی جنبشی حرکت میکروسکوپیک ذره‌ها
انرژی کشسانی انرژی پتانسیل ناشی از تغییر شکل یک ماده
انرژی هسته‌ای انرژی پتانسیلی که باعث بستگی ذرات هسته‌ای هاست
انرژی یونش انرژی پتانسیلی که باعث بستگی الکترون به اتم یا مولکول آن است