درخواست اصلاح

جمعیت

از دانشنامه ویکیدا

جَمعیَت یعنی: «گروهی از افراد یک گونه که در یک مکان و زمان مشخص زندگی می‌کنند» و تعداد این افراد به عنوان "اندازه جمعیت" شناخته می‌شود. جمعیت‌های مختلف می‌توانند با هم روابط زیستی داشته باشند، این روابط ممکن است مستقیم مانند رابطه شکار و شکارچی یا غیرمستقیم مثل رقابت بر سر منابع غذایی باشد. همچنین، جمعیت‌ها با محیط زیست خود در ارتباط هستند؛ به طوری که قدرت محیط در تأمین منابع غذایی می‌تواند بر اندازه جمعیت‌ها تأثیر بگذارد. به‌طور معمول، خزانه ژنی در یک جمعیت یکسان است و اندازه جمعیت تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر می‌کند. اگر تعداد افراد متولد شده بیشتر از افراد فوت شده باشد، جمعیت افزایش می‌یابد و بالعکس، اگر تعداد افراد فوت شده بیشتر باشد، جمعیت کاهش پیدا می‌کند.

درصد جمعیت جهان در هر کشور
درصد جمعیت جهان در هر کشور

جمعیت بشر

جمعیت بشر شامل تعداد کل انسان‌هایی است که در حال حاضر بر روی کره زمین زندگی می‌کنند. این تعداد توسط سازمان ملل متحد تخمین زده شده و در اواسط نوامبر ۲۰۲۲ از مرز هشت میلیارد نفر گذشت. گذر جمعیت از هفت میلیارد به هشت میلیارد حدود ۱۲ سال طول کشید و پیش‌بینی می‌شود که رسیدن جمعیت از هشت میلیارد به نه میلیارد حدود ۱۵ سال طول بکشد. رشد جمعیت انسانی به‌طور مداوم ادامه داشته است؛ از زمان ماقبل تاریخ تا دوران تاریخی، بیش از ۲۰۰۰۰۰ سال طول کشید تا جمعیت بشر به یک میلیارد برسد و تنها پس از ۲۱۹ سال از آن دوره، این جمعیت به هشت میلیارد نفر رسید.

عوامل تأثیرگذار بر تغییرات جمعیت

اندازه جمعیت تحت تأثیر عوامل مختلفی می‌تواند تغییر کند، از جمله نرخ تولد و مرگ و میر. عوامل محیطی مانند دسترسی به منابع غذایی، شرایط زیستی و تغییرات آب و هوایی نیز می‌توانند نقش مهمی در این تغییرات ایفا کنند. علاوه بر این، مهاجرت‌ها و سیاست‌های جمعیتی دولت‌ها نیز می‌توانند بر افزایش یا کاهش جمعیت تأثیرگذار باشند.