درخواست اصلاح

مستطیل

از دانشنامه ویکیدا

در هندسه اقلیدسی، مستطیل یا راست‌گوش (به انگلیسی: Rectangle) یک چهارضلعی است که همه زاویه‌های داخلی آن ۹۰ درجه (قائمه) هستند. مستطیل یک نوع متوازی‌الأضلاع است که در آن هر دو ضلع همسایه بر هم عمودند.

ضلعِ محور x مستطیل را پهنا (عرض) و ضلعِ محور y را درازا (طول) می‌نامند. مساحت مستطیل از حاصل‌ضرب طول در عرض و محیط آن از دو برابر جمع طول و عرض به‌دست می‌آید.

فرمول محیط یک مستطیل
فرمول محیط یک مستطیل:

اگر طول همه ضلع‌های یک مستطیل برابر باشد، به آن چهارگوش (مربع) می‌گویند. در ریاضیات، مستطیل با r نشان داده می‌شود.

خصوصیات مستطیل

مستطیل علاوه بر تمام خواص یک متوازی‌الأضلاع، ویژگی‌های زیر را نیز دارد:

  • قطرهای مستطیل با هم برابرند.
  • تمامی مستطیل‌ها دارای دایره محیطی هستند.
  • در مستطیل، تمام زاویه‌ها برابر و ۹۰ درجه‌اند.
  • مجموع زوایای داخلی مستطیل ۳۶۰ درجه است.
  • مستطیل دارای دو محور تقارن است.
  • قطرهای مستطیل محور تقارن نیستند، ولی همدیگر را نصف می‌کنند.
  • مساحت مستطیل با فرمول a*b (طول ضرب در عرض) محاسبه می‌شود.
  • محیط مستطیل با فرمول (a+b)2 به‌دست می‌آید.
  • ضلع‌های روبرو در مستطیل موازی هستند.