درخواست اصلاح

یخ

از دانشنامه ویکیدا

یخ حالت جامد آب است. چگالی یخ ۰/۹ گرم در سانتی‌مترمکعب است است و به همین دلیل از آب (چگالی 1) سبک‌تر است و روی آب شناور می‌شود.

تصویری از کوه‌های یخ در قطب جنوب
تصویری از کوه‌های یخ در قطب جنوب

آب در فشار 1 اتمسفر و در صفر درجه سانتیگراد از حالت مایع به جامد تبدیل می‌شود که این نقطه را نقطه انتقال می‌گویند.

یخ ماده‌ای شفاف، بدون رنگ، با خواص خاص است. زمانی که انجماد انجام می‌گیرد، یخ گسترش می‌یابد و میتواند روی آب شناور بماند و نقطه ذوب آن با افزایش فشار کاهش می‌یابد. آب تنها ماده‌ای است که در شرایط عادی در هر 3 فاز به عنوان گاز ،مایع و جامد وجود دارد.

حدود یک درصد از سطح زمین توسط یخسارهای وسیعی در نواحی قطب جنوب و گروئنلند و امثال آن پوشیده شده که ضخامت این یخسارها در بعضی نقاط از 2 کیلومتر فراتر می‌رود.