درخواست اصلاح

تحصیل

از دانشنامه ویکیدا

تحصیل در لغت به معنی به دست آوردن و حاصل کردن و گردآوردن است.

لباس فارغ التحصیلی؛ لباسی که دانشجویان پس از اتمام تحصیل در دانشگاه در زمان دریافت مدرک تحصیلی به تن می کنند.
لباس فارغ التحصیلی؛ لباسی که دانشجویان پس از اتمام تحصیل در دانشگاه در زمان دریافت مدرک تحصیلی به تن می کنند.

در معنای عام نیز به معنی به دست آوردن دانش است. امروزه از کلمه تحصیل و ترکیبات آن در خصوص درس خواند و به دست آوردن علم و گذراندن مدارج علمی و... استفاده می‌شود.

سطح تحصیلات افراد در واقع مدارجی است که در به دست آوردن سواد مقدماتی، متوسطه و پیشرفته به دست آورده‌اند. همچنین به فردی که در راه به دست آوردن علم تلاش می‌کند محصل می‌گویند.

به پایان رساندن هر مقطع از تحصیل را فارغ‌التحصیلی می‌گویند.

واژه شناسی

بر اساس لغت‌نامه دهخدا

تحصیل. [ت َ ] (ع مص) غوره کردن خرمابن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). || شکوفه زرد آوردن.( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از قطر المحیط ). || برآوردن زر از کان. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). || رد کردن کلام به محصول آن. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( اقرب الموارد ) ( قطر المحیط ). || گرد کردن. ( ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). تحصیل دین ؛ جمعآوری آن. ( قطر المحیط ). ستاندن و جمع نمودن. ( فرهنگ نظام ). تحصیل علم و چیزی ؛ بدست آوردن آن. ( اقرب الموارد ) ( قطر المحیط ). کسب و اکتساب. ( ناظم الاطباء ). در لغت ، گردآوردن و در عرف عام گردآوردن دانشها است مطلقاً. ( از کشاف اصطلاحات الفنون ) : تا در تحصیل فضل و ادب همتی بلند و رغبتی صادق نباشد... این منزلت نتوان یافت. ( کلیله و دمنه ). و احداث متعلمان بطریق تحصیل علم و موعظت نگرند. ( کلیله و دمنه ). همت به تحصیل علم و به تبع اصول و فروع آن مصروف گردانید. ( کلیله و دمنه ).

پس از تحصیل دین از هفت مردان

پس از تنزیل وحی از هفت قُرّا.

بر اساس فرهنگ معین

(تَ ) [ ع . ] ۱ - (مص م . ) به دست آوردن . ۲ - دانش آموختن . ۳ - (اِمص . ) کسب .

بر اساس فرهنگ فارسی

حاصل کردن، فراهم آوردن ، بدست آوردن، درس خواندن

۱- ( مصدر ) بدست آوردن حاصل کردن . ۲- کسب کردن . ۳- گرد کردن اندوختن . ۳- مالیات گرفتن . ۴- دانش آموختن علم آموختن . ۵- ( اسم ) کسب . ۶- اندوختگی جمع آوری .۷- دانشجویی دانش آموزی . جمع : تحصیلات .

بر اساس فرهنگ عمید

۱. حاصل کردن، فراهم آوردن، به دست آوردن.

۲. درس خواندن، دانش آموختن.