درخواست اصلاح

محمدعلی اسلامی ندوشن

از دانشنامه ویکیدا

محمّدعلی اسلامی نُدوشَن متولد ۳ شهریور ۱۳۰۳ در بخش ندوشن، شرستان میبد، استان یزد، شاعر، منتقد، نویسنده، مترجم، حقوق‌دان و پژوهش‌گر ایرانی بود. او دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل از فرانسه بود و بعد از بازگشت به ایران، به عنوان قاضی دادگستری مشغول به کار شد، اما بعد از مدتی به دعوت فضل‌الله رضا به دانشگاه تهران رفت.

محمدعلی اسلامی ندوشن
محمدعلی اسلامی ندوشن
اطلاعات شخصی
نام(های): محمدعلی اسلامی ندوشن
لقب(ها): م. دیده‌ور
تاریخ تولد: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
محل تولد: ندوشن، یزد، ایران
تاریخ فوت: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
محل دفن: نیشابور کنار ارامگاه خیام
ملیت: ایرانی
تحصیلات: دکتری حقوق
پیشه: شاعر نویسنده منتقد مترجم پژوهشگر
همسر(ها): شیرین بیانی
فرزندان: مهران و رامین

ندوشن سرانجام در 5 اردیبهشت 1401، در سن 97، سالگی به دلیل کهولت سن، در کشور کانادا درگذشت.

زندگی شخصی

محمد علی اسلامی ندوشن در سال 1345 با دکتر شیرین بیانی، مدرس دانشگاه تهران و نویسنده‌ی چندین کتاب تاریخی، ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو پسر با نام‌های رامین اسلامی ندوشن و مهران اسلامی ندوشن است.

درگذشت

اسلامی ندوشن، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، به علت کهولت سن در سن ۹۷ سالگی در تورنتو، کانادا درگذشت. شیرین بیانی گفته‌است که پیکر او در کانادا به امانت به خاک سپرده می‌شود و طبق وصیت ایشان را باید به ایران بازگردانیم، سرانجام مطابق با وصیت ایشان پیکرش در تاریخ 28 آبان ۱۴۰۲ به وطن بازگشت و در نیشابور در کنار آرامگاه خیام به خاکسپرده شد.

کتاب‌شناسی

تالیف

 • گ‍ن‍اه (م‍ج‍م‍وع‍ه ش‍ع‍ر)، بی‌جا: بی‌نا، ۱۳۲۹.
 • چشمه (مجموعه شعر)، تهران: تابان‏‫، ۱۳۳۵‬.
 • ای‍ران را از ی‍اد ن‍ب‍ری‍م (مجموعه مقالات)، ت‍ه‍ران: مجله یغما‏‫‏، ۱۳۴۰.
 • ابر زمانه و ابر زلف (نمایش‌نامه)، تهران: راهنمای کتاب، ۱۳۴۲.
 • ب‍ه دن‍ب‍ال س‍ای‍ه ه‍م‍ای (م‍ج‍م‍وع‍ه مقالات)، ت‍ه‍ران: یغما‏‫، ۱۳۴۴.
 • ایران را از یاد نبریم (مجموعه مقالات)، تهران: یغما، بی‌تا.
 • اف‍س‍ان‍ه و اف‍س‍ون (داس‍ت‍ان)، با نام مستعار م. دی‍ده‌ور، تهران: جوانه‏‫، ۱۳۴۵.
 • جام جهان‌بین (مجموعه مقالات ادبی)، تهران: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه ای‍ران‍م‍ه‍ر‏‫، ۱۳۴۶.
 • زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، تهران: انجمن آثار ملی، ۱۳۴۸.
 • داستان داستان‌ها: رستم و اسفندیار در ش‍اه‍ن‍ام‍ه، تهران: انجمن آثار ملی‏‫، ۱۳۵۱.
 • ص‍ف‍ی‍ر س‍ی‍م‍رغ (ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای س‍ف‍ر)، تهران: توس‏‫، ۱۳۵۲.
 • دربارهٔ رستم و سهراب بنیاد شاهنامه، تهران: یغما، ۱۳۵۳
 • آواه‍ا و ای‍م‍اه‍ا (م‍ج‍م‍وع‍ه مقالات ادبی)، تهران: توس، ۱۳۵۴.
 • ف‍ره‍ن‍گ و ش‍ب‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ، تهران: توس، ۱۳۵۴؛ ب‍خ‍ش اول ک‍ت‍اب منتشرشده در م‍ج‍ل‍ه ی‍غ‍م‍ا، ۱۳۴۹.
 • در ک‍ش‍ور ش‍وراه‍ا: ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای س‍ف‍ر ات‍ح‍اد ج‍م‍اه‍ی‍ر ش‍وروی، تهران: توس، ۱۳۵۴.
 • درب‍اره آم‍وزش، ت‍ه‍ران: توس‏‫، ۱۳۵۶.
 • پ‍ن‍ج‍ره‌ه‍ای ب‍س‍ت‍ه (م‍ج‍م‍وع‍ه چ‍ن‍د داس‍ت‍ان)، ت‍ه‍ران: توس‏‫‬، ۱۳۵۷.
 • گ‍ف‍ت‍ی‍م و ن‍گ‍ف‍ت‍ی‍م (مجموعه مقالات)، بی‌جا، ۱۳۵۴؛ ت‍ه‍ران: ی‍زدان‏‫، ۱۳۶۲.
 • نوشته‌های بی‌سرنوشت، تهران: جاویدان‏‫، ۱۳۵۶.
 • ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ت‍ه‍ران: توس‏‫، ۱۳۵۷.
 • گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ا (م‍ج‍م‍وع‍ه گ‍ف‍ت‌وش‍ن‍وده‍ا)، ت‍ه‍ران: توس‫‏، ۱۳۵۷.
 • دی‍دن دگ‍رآم‍وز ش‍ن‍ی‍دن دگ‍رآم‍وز (گ‍زی‍ده ش‍ع‍ره‍ای م‍ح‍م‍د اق‍ب‍ال)، ان‍ت‍خ‍اب و م‍ق‍دم‍ه، ت‍ه‍ران: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫‏، ۱۳۵۷.
 • ک‍ارن‍ام‍ه س‍ف‍ر چ‍ی‍ن، ت‍ه‍ران: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۶۲.
 • روزها: سرگذشت، چهار جلد، ت‍ه‍ران: ی‍زدان‏‫‏، ۱۳۸۵–۱۳۶۳.
 • م‍اج‍رای پ‍ای‍ان‌ن‍اپ‍ذی‍ر ح‍اف‍ظ (نقد ادبی)، ت‍ه‍ران: ی‍زدان‏‫، ۱۳۶۸.
 • س‍خ‍ن‌ه‍ا را ب‍ش‍ن‍وی‍م (مجموعه مقالات)، ت‍ه‍ران: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار، ۱۳۶۹.
 • سروِ سایه‌فکن: دربارهٔ فردوسی و شاهنامه، با خ‍طاطی غلامحسین امیرخانی، تهران: ان‍ج‍م‍ن خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان ای‍ران‏‫، ۱۳۷۰.
 • ای‍ران، ل‍وکِ پ‍ی‍ر ب‍ه‌ه‍م‍راه ت‍رج‍م‍هٔ ن‍م‍ای‍ش‌ن‍ام‍ه ای‍ران‍ی‍ان آس‍ی‍خ‍ل‍ی‍وس [آیسخولوس] (آشیل)، تألیف و ترجمه، ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: پ‍رواز‬‏‫، ۱۳۷۰.
 • ن‍امهٔ ن‍ام‍ور: گ‍زی‍ده ش‍اه‍ن‍ام‍ه ف‍ردوس‍ی، ان‍ت‍خ‍اب و ت‍وض‍ی‍ح، ت‍ه‍ران: س‍خ‍ن، ۱۳۷۰.
 • آوی‍زه س‍خ‍ن‌ه‍ا (اف‍زوده ب‍ه ک‍ت‍اب س‍خ‍ن‌ه‍ا را ب‍ش‍ن‍وی‍م)، ت‍ه‍ران: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار، ۱۳۷۱.
 • آزادی م‍ج‍س‍م‍ه (درب‍ارهٔ ای‍الات م‍ت‍ح‍ده ام‍ری‍ک‍ا)، ت‍ه‍ران: ی‍زدان‏‫‬‏، ۱۳۷۳.
 • م‍رزه‍ای ن‍اپ‍ی‍دا‏‫ (مجموعه مقالات)، ت‍ه‍ران: ی‍زدان‏‫، ۱۳۷۶.
 • ای‍ران و ی‍ون‍ان در ب‍س‍ت‍ر ب‍اس‍ت‍ان (ای‍ران، ل‍وکِ پ‍ی‍ر، ایران‍ی‍ان از آی‍س‍خ‍ی‍ل‍وس، ای‍ران و ی‍ون‍ان ب‍ه گ‍واه‍ی ش‍اه‍ن‍ام‍ه و ای‍ل‍ی‍ا)، تألیف و ترج‍م‍ه، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸.
 • ای‍ران چ‍ه ح‍رف‍ی ب‍رای گ‍ف‍ت‍ن دارد؟، ت‍ه‍ران: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار، ۱۳۷۸.
 • مثنوی معنوی، مولوی، م‍ق‍دم‍ه، با خطاطی علی سجادی، ت‍ه‍ران: ان‍ج‍م‍ن خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان ای‍ران، ۱۳۷۹.
 • ک‍ارن‍ام‍هٔ چ‍ه‍ل‌س‍ال‍ه: گ‍زی‍ده ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ا در زم‍ی‍ن‍ه اج‍ت‍م‍اع و ف‍ره‍ن‍گ از س‍ال ۱۳۳۷ ت‍ا ۱۳۷۷، ت‍ه‍ران: ی‍زدان، ۱۳۸۰.
 • ه‍ش‍دار روزگ‍ار و چ‍ن‍د م‍ق‍ال‍ه دی‍گ‍ر، ت‍ه‍ران: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار، ۱۳۸۰.
 • ن‍اردان‍ه‌ه‍ا: گ‍زی‍ده‌ای از رب‍اع‍ی‌ه‍ای ف‍ارس‍ی، م‍ق‍دم‍ه، ان‍ت‍خ‍اب و ت‍وض‍ی‍ح، ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍غ‍م‍ه زن‍دگ‍ی‌‬‏‫، ۱۳۸۱.
 • چ‍ه‍ار س‍خ‍ن‍گ‍وی وج‍دان ای‍ران (ف‍ردوس‍ی، م‍ول‍وی، س‍ع‍دی، ح‍اف‍ظ)، ت‍ه‍ران: ق‍طره‏‫، ۱۳۸۱.
 • ای‍ران و ج‍ه‍ان از ن‍گ‍اه ش‍اه‍ن‍ام‍ه، م‍ق‍دم‍ه، ش‍رح و ت‍وض‍ی‍ح، ت‍ه‍ران: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۸۱.
 • ب‍اران ن‍ه رگ‍ب‍ار: گ‍زارش‍ی از چ‍ه‍ل و دو ک‍ت‍اب، ت‍ه‍ران: ن‍غ‍م‍ه زن‍دگ‍ی، ۱۳۸۲.
 • ت‍أم‍ل در ح‍اف‍ظ: ب‍ررس‍ی ه‍ف‍ت‍ادوه‍ف‍ت غ‍زل در ارت‍ب‍اط ب‍ا ت‍اری‍خ و ف‍ره‍ن‍گ ای‍ران، ت‍ه‍ران: ی‍زدان، ۱۳۸۲.
 • ب‍ازت‍اب‌ه‍ا (سفرنامه)، ت‍ه‍ران: آرم‍ان، ۱۳۸۳.
 • ی‍گ‍ان‍گ‍ی در چ‍ن‍دگ‍ان‍گ‍ی، ت‍ه‍ران: آرم‍ان، ۱۳۸۳.
 • از رودک‍ی ت‍ا ب‍ه‍ار: درب‍ارهٔ ب‍ی‍س‍ت‌ودو ش‍اع‍ر ب‍زرگ ای‍ران، ت‍ه‍ران: ن‍غ‍م‍ه زن‍دگ‍ی، ۱۳۸۳.
 • ک‍ل‍م‍ه‌ه‍ا (کلمات قصار)، ت‍ه‍ران: واژه‌آرا‏، ۱۳۸۷.
 • بهار در پاییز: سفینه هفتادوهفت رباعی، ‏‫تهران‬: یزدان‏‫، ‏‫‏۱۳۸۸.
 • راه و بی‌راه‮‬‏‫ (مجموعه مقالات)، ‏‫تهران‮‬‏‫: شرکت سهامی انتشار‮‬‏‫، ‏‫‏۱۳۸۸.
 • دیروز، امروز، فردا (مجموعه مقالات مجلهٔ هستی)، تهران: شرکت سهامی انتشار‏‫، ۱۳۸۸.
 • گفتن نتوانیم نگفتن نتوانیم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ‏‫۱۳۹۲.
 • دیباچه‌ها‮‬‏‫: برگرفته از کتاب‌های دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن‮‬ به اهتمام حسین مسرت، تهران: شرکت سهامی انتشار‏‫، ۱۳۹۲.
 • شهرزاد قصه‌گو، تهران: شرکت سهامی انتشار، ‏‫۱۳۹۲.
 • برگریزان (مجموعه مقالات)، تهران: یزدان، ‏‫۱۳۹۴.
 • سرو سخنگو: تک‌بیت‌هایی از چهار شاعر بزرگ ایران، گزینش و مقدمه، تهران: یزدان‏‫، ۱۳۹۴.
 • یاد یاران: نامه‌ها، تهران: یزدان‏‫، ۱۳۹۴.

ترجمه

 • ب‍ه‍ت‍ری‍ن اش‍ع‍ار ه‍ن‍ری لان‍گ‌ف‍ل‍و، تهران: سخن، ۱۳۳۷.
 • ش‍ور زن‍دگ‍ی: م‍اج‍رای زن‍دگ‍ی ون‍س‍ان ون‍گ‍وگ ن‍ق‍اش ه‍ل‍ن‍دی (عنوان چاپ اول: سوز زندگی)، ای‍روی‍ن‍گ اس‍ت‍ون، تهران: سخن، ۱۳۳۸.
 • ملال پ‍اری‍س و ب‍رگ‍زی‍ده‌ای از گ‍ل‌ه‍ای ب‍دی، شارل بودلر، تهران: ب‍ن‍گ‍اه ت‍رج‍م‍ه و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب، ۱۳۴۱‬.
 • ع‍م‍ر خ‍ی‍ام، هارولد لمب، تهران: امیرکبیر، ××۱۳.
 • آن‍ت‍ون‍ی‍وس و ک‍ل‍ئ‍وپ‍ات‍را، ویلیام شکسپیر، ت‍ه‍ران: ی‍زدان‏‫، ۱۳۶۳.
 • پ‍ی‍روزی آی‍ن‍ده دم‍وک‍راس‍ی، توماس مان‎، ج‍ام‍ی، ۱۳۶۹.
سرپرستی
 • تاریخ بزرگ جهان، کارل گریمبرگ