درخواست اصلاح

فرهنگ

از دانشنامه ویکیدا

فرهنگ مجموعه‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و... است که فرد به عنوان عضوی از جامعه خویش فرامی‌گیرد. هر منطقه از هر کشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیله آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ درحالی‌که ژنتیک به وسیله وراثت منتقل می‌شود.

پوشش ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ دارد
پوشش ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ دارد

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان است.

فرهنگ می‌تواند شامل سازگاری کلی با نیاز‌های اقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون باشد. همپچنین فرهنگ برای فرو نشاندن نیاز‌های اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون برخاسته‌اند، پیدا شده است. فرهنگ را همچنین می‌توان مجموعه مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها دانست.

هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین نیز جزئی از فرهنگ هستند.

ویژگی‌های فرهنگ

فرهنگ مولفه‌ای است که موجب تمایز انسان از سایر جانداران می‌شود. فرهنگ ویژگی‌هایی دارد که به این شرح اند:

بعضی از صفات فوق را می‌توان در حد بسیار ضعیفی در حیوانات نیز مشاهده نمود که آنها را در حقیقت اعمال و حرکات غریزی باید تلقی نمود و نه ویژگیهای فرهنگی مثل غریزه مادری , لانه سازی و…

فرهنگ انسانی بر عکس در بسیاری از موارد بر غرایز بشری لگام می‌زند و بهمین دلیل چنانچه فرهنگ انسانی را از انسان بگیرند تمایزی بین انسان و حیوان بجای نمی‌ماند.

اجزای فرهنگ

مولفه‌های فرهنگ به این ترتیب‌اند:

هنجارها: مانند سنت‌های عامه، آداب، شعائر و اخلاقیات.

نمادها: اشاره، مضمون یا رفتاری که در روابط اجتماعی، به کار رود تا به وسیله آن، چیز دیگر را القاء یا تداعی کند.

نقش‌ها: از مسیر نقش‌ها، چگونگی ارتباطات فردی و اجتماعی، شکل و سامان می‌یابد.

بینش‌ها: شامل عقاید و ایدئولوژی‌های حاکم بر آن.

ارزش‌ها: ارزش‌ها می‌گویند که چه چیز، مطلوب است و کدام روش، از نظر اجتماعی، نامطلوب و نکوهیده است.

علوم و فنون: نقش علم و تکنولوژی، در تمام زمینه‌های زندگی انسان، تعیین کننده است.

ساختارها: ساختار اجتماعی، نمایشگر فعالیت و ارتباط متقابل نقش‌ها ست و حقوق و تکالیف سازمان یافته میان افراد و گروه‌ها را مشخص می‌کند.